Kancelaria Komornicza

Dane kontaktowe


W celu uzyskania informacji o prowadzonym postępowaniu, prosimy o skontaktowanie się w jednej z dostępnych form komunikacji z Kancelarią Komorniczą:

Siedziba Kancelarii

 • ul. Karola Szymanowskiego 4/7, 41 -400 Mysłowice
 • NIP: 5512432395; REGON: 384566623
 • Alior Bank S.A.
  91 2490 0005 0000 4600 6991 9298
  Swift: ALBPPLPW
Sekretariat czynny

 • wtorek: 9:00 – 15:00
  środa: 9:00 – 15:00
  czwartek: 9:00 – 15:00
 • Przyjęcia interesantów:
  Osobiście przez Komornika:
  wtorek 10:00 – 13:00
  Inne terminy – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.
ADRESY KONTAKTOWE

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczających oraz innych ustawowych zadań komornika

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej – RODO, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Michał Ściera informuję:

I. Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (art. 13 pkt 1 lit. a)

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Michał Ściera Kancelaria Komornicza nr VII w Mysłowicach, przy ul. Karola Szymanowskiego 4/7, 41
-400 Mysłowice, adres e mail: myslowice.sciera@komornik.pl.

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan: Roman Kwieciński. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres siedziby kancelarii lub przez adres e-mail: iod.myslowice.003@komornik.pl.

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).

IV. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e)

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom lub/oraz instytucją, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.

V. Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f)

Dane osobowe nie są przesyłane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

VI. Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a)

Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.

VIII. Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b)

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczających oraz innych ustawowych zadań komornika nie przysługuje prawo do usunięcia danych, sprzeciwu i przeniesienia danych. Prawo dostępu do danych osobowych realizowane jest na podstawie zasad określonych w art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964
r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „k.p.c.”. Sprostowanie danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania realizowane jest wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c.

W przypadku pozyskiwania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Komornikowi Sądowemu przysługuję wyłączenie od zobowiązania przekazania informacji wynikających z art. 14 RODO osobie, której dane pozyskał w inny sposób niż od tej osoby.

VII. Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d)

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez Komornika sądowego narusza przepisy prawa, przysługuje Panu / Pani prawo do zwrócenia się ze skargą do PREZESA UODO z wyłączeniem spraw, w zakresie których na czynności podejmowane przez komornika sądowego przysługuje skarga w rygorze art. 767 k.p.c. – w tym przypadku adresatem skargi powinien być: Sąd Rejonowy w Mysłowicach (sąd właściwy ze względu na siedzibę Kancelarii Komornika.

VIII. Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e)

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych
oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.

IX. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f)

Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Komornik Rejonowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Michał Ściera. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strony ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.