Egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

Komornik jako organ władzy publicznej wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne, zabezpieczenie roszczeń (w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym) oraz inne tytułu wykonawcze, a także tytuły egzekucyjne, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulą wykonalności. Po prawej stronie znajdują się przykładowe wzory wniosków: o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych (sprawy rejestrowane w repertorium KM oraz GKM), o wykonanie zabezpieczenia świadczeń pieniężnych (sprawy rejestrowane w repertorium KM i GKM) o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych (sprawy rejestrowane w repertorium KMP), o egzekucję świadczeń niepieniężnych (wprowadzenie w posiadanie nieruchomości / opróżnienie lokalu z rzeczy i osób oraz odebranie rzeczy ruchomych). Udostępniono również: wniosek o wszczęcie egzekucji na ustawowym formularzu, formularz skargi na czynności Komornika oraz wzór formularza wykazu majątku dla dłużnika.

Doręczenia korespondencji procesowej / ustalenie miejsca zamieszkania adresata

Począwszy od 7 listopada 2019 r. komornik na zlecenie sądu albo na wniosek powoda (wnioskodawcy w postępowaniu nieprocesowym), zobowiązanego przez sąd osobiście doręcza adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje. W przypadku bezskutecznego doręczenia wnioskodawca ma ponadto uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie czynności przez komornika zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. W sprawie o doręczenie korespondencji adresatowi (ustalenie miejsca zamieszkania adresata) na wskazany adres nie obowiązuje prawo wyboru komornika. Wnioskodawca jest związany właściwością miejscową komornika według wskazanego we wniosku adresu, na który ma zostać doręczona korespondencja. Po prawej stronie udostępniono wzór: wniosku o doręczenie korespondencji / ustalenie miejsca zamieszkania adresata.

Spis inwentarza i zabezpieczenie spadku

Do ustawowych zadań komornika należy ponadto wykonywania postanowień sądu w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza i zabezpieczenia spadku. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. Legitymację do złożenia wniosku o sporządzenie spisu inwentarza bezpośrednio do komornika posiada ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy.

Komornik Rejonowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Michał Ściera. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strony ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.